Lovgivning om ligestilling

Her på siden kan du læse om lovgivning på ligestillingsområdet, om nedsættelse af råd, nævn og udvalg i staten, regioner og kommuner samt om dine muligheder for at klage over forskelsbehandling.

Ligestillingsministeren har til opgave at udvikle og koordinere regeringens ligestillingspolitik, herunder tage initiativer til at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd. Derudover er ministeren ansvarlig for Danmarks internationale ligestillingsarbejde i bl.a. FN, EU samt Nordisk Ministerråd.

De enkelte ministre har ansvaret for ligestillingsarbejdet på hvert deres område. Eksempelvis har beskæftigelsesministeren ansvaret for lovgivningen om ligestilling inden for arbejdsmarkedet, for eksempel loven om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov, barselsloven og ligelønsloven.

Ligestillingsloven

Formålet med ligestillingsloven (lov om ligestilling af kvinder og mænd), jf. lovbekendtgørelse nr. 1575 af 19. december 2022, er

  1. at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd, og
  2. at modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika og at modvirke chikane og sexchikane.

Loven finder anvendelse uden for arbejdsmarkedet.

Ligestillingsloven forbyder forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika i offentlig, almen og erhvervsmæssig virksomhed.

Loven giver hjemmel til undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling samt til at fastsætte nærmere regler for, hvornår der kan iværksættes ligestillingsfremmende initiativer, der har til formål at forebygge eller opveje forskelsbehandling på grund af køn.

Loven forpligter også alle offentlige myndigheder til at arbejde for at fremme ligestilling ved at indtænke ligestilling i alle andre aktiviteter.

Desuden fastsætter loven regler for lige repræsentation af kvinder og mænd i råd, nævn og udvalg. Derudover indeholder loven reglerne om offentlige institutioner og virksomheders forpligtelse til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelser og på øverste ledelsesniveauer samt til at udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer.

Beskæftigelse og ligeløn

Beskæftigelsesministeren har ansvaret for lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov.

Centrale love, bekendtgørelser og vejledninger

Ligestillingsloven, LBK 1575 af 19. december 2022

Bekendtgørelse om adgangen til at iværksætte ligestillingsfremmende initiativer uden dispensation, BEK nr. 340 af 10. april 2007

Vejledning om initiativer til fremme af ligestilling, VEJ nr. 30 af 30. marts 2004

Bekendtgørelse om kønssammensætning i ledelser og bestyrelser m.v. i den offentlige forvaltning m.v., BEK nr. 1576 af 19. december 2022

Vejledning om kønssammensætning i udvalg, bestyrelser og øverste ledelsesniveauer, VEJ nr. 10414 af 19. december 2022

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag , VEJ nr. 9364 af 1. marts 2013

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder, LBK nr. 156 af 22. februar 2019

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven), LBK nr. 1391 af 30. september 2022 

Råd og nævn

Ved nedsættelse af ministernedsatte udvalg m.v. skal ressortministeren indberette den påtænkte sammensætning til ministeren for ligestilling, inden beskikkelse af medlemmer finder sted.

Til brug for indberetning af ministernedsatte udvalg m.v. efter ligestillingslovens § 10 kan nedenstående skema anvendes.

Der er ikke noget formkrav, og det er frivilligt, om man vil anvende skemaet. Men af skemaet fremgår de oplysninger, som Ligestillingsafdelingen skal have for at kunne vurdere, om der skal ske yderligere drøftelse af kønssammensætningen i et udvalg m.v. og for at kunne føre statistik med kønssammensætningen i ministernedsatte udvalg m.v.