FN

Igennem mange årtier har FN gjort betydelige fremskridt i arbejdet for at øge ligestilling mellem kønnene. Blandt andet gennem nøgledokumenter som Beijing Deklarationen, ”Platform for Action” og konventionen for afskaffelse af diskrimination af kvinder.

Det internationale ligestillingsarbejde i FN finder hovedsageligt sted:

 • under den årlige generelforsamling i ECOSOC
 • via rækken af FN's Verdenskvindekonferencer
 • til Kvindekommissionens årlige mødesamling, hvor der også arbejdes med opfølgning på Beijing
 • Platform for Action og Beijing Deklarationen
 • ved implementering og opfølgning af konventionen om kvinders rettigheder (CEDAW), herunder i form af landeeksaminationer
 • andre samlinger og konferencer, hvor det er relevant, herunder FN's befolkningskonferencer.

FN's ligestillingsenhed UN WOMEN

UN WOMEN har til opgave at følge op på og at implementere FN's ligestillingsarbejde i medlemslandene, herunder også konkrete udviklingsprojekter og politikoplæg.

FN's Kvindekommission

FN's Kvindekommission (Commission on the Status of Women – CSW) blev dannet i 1946 som en kommission under Det Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC).

Den fik til opgave at forberede rapporter til ECOSOC i sager, der vedrører at fremme kvinders rettigheder på politiske, økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige områder og at fremlægge anbefalinger til ECOSOC om problemer vedrørende kvinders rettigheder, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed.

Kommissionen har fungeret som forberedende komité for Verdenskvindekonferencerne, og i 1995 blev det besluttet, at kommissionen tillige skulle spille en central rolle i overvågningen af opfølgningen af "Platform for Action", som blev vedtaget på den 4. Verdenskvindekonference i Beijing.

Opfølgning på Beijing

Ligestillingsarbejdet i FN er centreret om opfølgning på FN's verdenskvindekonferencer.

Særligt ved den 4. verdenskvindekonference i Beijing i 1995 var "Beijing Platform for Action" samt "Beijing Deklarationen, som sætter rammen for det internationale ligestillingsarbejde og for de årlige forhandlinger i FN's Kvindekommission.

Slutdokumentet fra FN's 4. verdenskvindekonference kaldes i daglig tale "Platform for Action" (PfA).

Platform for Action identificerer 12 kritiske områder, hvor der skal gøres en særlig indsats:

 • kvinders fattigdom
 • uddannelse og træning
 • sundhed
 • afskaffelse af vold mod kvinder
 • væbnede konflikters virkninger for kvinder
 • kvinders deltagelse i økonomi og produktion
 • lige fordeling af magt og ansvar
 • mekanismer til fremme af kvinders stilling
 • respekt for menneskerettigheder for kvinder
 • mediernes fremstilling af kvinder
 • kvinders bidrag til bæredygtig udvikling og miljøbesvarelse
 • beskyttelse af piger.

Platform for Action bliver evalueret og fulgt op hvert 5. år under en særlig samling af FN's generelforsamling.

EU vedtog i 1995 at følge implementering af Platform for Action gennem en årlig evaluering af udvalgte emner. Siden 1999 har de respektive formandskaber præsenteret rådskonklusioner, hvori der indgår et system af indikatorer til at måle implementeringen af Platform for Action.

CEDAW

Danmark ratificerede FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) i 1983. Konventionen giver kvinder en række grundlæggende rettigheder på det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske område.

Danmark ratificerede som det 3. land den valgfri protokol CEDAW i maj 2000. Den valgfri protokol giver CEDAW-komitéen en mulighed for at behandle klager fra kvinder over, at deres rettigheder efter CEDAW er krænket.

På baggrund af indhentede oplysninger afgiver komitéen en udtalelse, og komitéen har ligeledes mulighed for at foretage en undersøgelse af forholdene i det indklagede land. Den valgfri protokol giver altså ikke mulighed for en egentlig domstolsprøvelse af klagen.

De lande, som har ratificeret CEDAW, skal hvert 4. år indgive en rapport til CEDAW-komitéen om implementering af CEDAW.

Yderligere information

Læs mere om CEDAW-konventionen

Afsluttende bemærkninger om Danmarks ottende periodiske beretning til CEDAW-komitéen (PDF)

Læs også mere om UN Women, hvor du blandt andet kan finde CEDAW-konventionen, tillægsprotokollen til CEDAW