Menneskehandel

Menneskehandel er et brud på grundlæggende menneskerettigheder. Det er en grov krænkelse af den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv. De nationale handlingsplaner er et vigtig værktøj i bekæmpelsen af menneskehandel.

Ofre for menneskehandel er udsatte og sårbare personer, som ofte lever i dyb afhængighed af deres bagmænd med trusler rettet mod dem selv eller deres familie. Bagmændene er kriminelle, der udnytter ofrenes udsathed og efterspørgslen på de ydelser, ofrene leverer.

Danmark er primært et transit- og modtagerland for ofre for menneskehandel. Det ses således sjældent, at danske statsborgere vurderes som ofre for menneskehandel.

Fra 2007 til 2021 er 1048 personer vurderet ofre for menneskehandel af de danske myndigheder, hvor størstedelen af de identificerede ofre er kvinder handlet til seksuel udnyttelse i form af prostitution. I 2021 er 80 personer vurderet ofre for menneskehandel, hvoraf mænd udgør næsten halvdelen af ofrene.
Menneskehandel er samtidig kendetegnet ved, at der løbende afdækkes nye udnyttelsesformer, der skal håndteres, fx handel til at begå kriminelle handlinger

Danmark ønsker at forebygge menneskehandel, identificere og støtte ofre for menneskehandel og retsforfølge bagmænd.

Nationale handlingsplaner

Et centralt element i rammen for den danske indsats til bekæmpelse af menneskehandel har været en række nationale handlingsplaner.

Den første nationale handlingsplan kom i 2002 i forlængelse af FN’s protokol om bekæmpelse af menneskehandel (den såkaldte Palermo-protokol) fra 2000 og EU-rammeafgørelsen af 19. juli 2002 om menneskehandel.

Senest har et bredt flertal i Folketinget afsat midler til den sjette handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2022-2025.

Indsatsområder

Handlingsplanen 2022-2025 er bygget op om tre indsatsområder:

Styrket myndighedsindsats, opsøgende arbejde og identifikation:

Den opsøgende indsats skal bidrage til at forebygge menneskehandel samt til at etablere kontakt til ofre for menneskehandel med henblik på, at de får den rette hjælp. Handlingsplanen har fokus på at styrke myndighedssamarbejdet, fokusere og styrke CMM’s myndighedsrolle og styrke NGO’ernes opsøgende arbejde på prostitutionsområdet.

Bedre tilbud til ofre for menneskehandel:

Under handlingsplanen vil der særligt blive arbejdet på at styrke indkvarteringstilbuddene til ofre for menneskehandel. Styrkelsen sker gennem opkvalificering af Reden Internationals specialiserede indkvarteringstilbud, kvalitetssikring gennem godkendelse og tilsyn af Socialtilsynet samt øget fleksibilitet i indkvarteringsmulighederne ved at skabe hjemmel til, at ofre for menneskehandel uanset opholdsgrundlag kan indkvarteres på eksisterende botilbud.

Styrket retsforfølgning af bagmænd:

Menneskehandel er en organiseret og ofte også grænseoverskridende kriminalitetsform. Der er derfor et styrket fokus på bekæmpelse af menneskehandel og en styrket indsats til retsforfølgning af bagmænd.

Aktører

Den overordnede koordination af handlingsplanen er forankret i en tværministeriel arbejdsgruppe, der foruden Ligestillingsafdelingen under minister for ligestilling består af Beskæftigelsesministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Skatteministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Udenrigsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet

Indsatsen gennemføres af relevante myndigheder, NGO’er, organisationer, virksomheder m.v. Koordinationen mellem aktørerne udbygges og styrkes løbende.

Center mod Menneskehandel (CMM), som er forankret i Socialstyrelsen, er ansvarlig for at koordinere og udvikle den landsdækkende sociale indsats for ofre for menneskehandel, opkvalificering af de relevante aktører samt indsamling og formidling af statistik og viden. CMM blev etableret i 2007 og udgør også i den nuværende handlingsplan omdrejningspunktet for den nationale indsats.

Mere information om Center mod Menneskehandel findes på www.cmm.dk.

De socialfaglige indsatser under handlingsplanen varetages primært af NGO’er på området og CMM. Udlændingestyrelsen er ansvarlig for indkvartering og underhold af ofre for menneskehandel, som er asylansøgere eller har ulovligt ophold i Danmark.

Oversigt over handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel