Europa

Danmark spiller en aktiv rolle i ligestillingsarbejdet i EU og Europarådet.

Ligestilling mellem kvinder og mænd er højt prioriteret i EU.

Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, også kaldet EF-traktaten eller Rom-traktaten, udpeger klart og tydeligt ligestilling af kvinder og mænd som en af de vigtigste opgaver for Unionen. I traktatens artikel 2 og 3 bliver det understreget, at EU skal indarbejde et ligestillingsaspekt i alle sine politikker og aktiviteter, den såkaldte kønsmainstreaming.

EU

EU's forpligtelse til ligestillingsdagsorden fremgår desuden af strategien for ligestilling, hvori Kommissionen præsenterer sine hovedprioriteter for ligestilling.

På ministerniveau foregår arbejdet med ligestilling i Rådet for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik EPSCO Ligestillingsministre fra EU-landene er med, når rådet skal behandle sager om ligestilling.

Danmark er deltager desuden The High Level Group on Gender Mainstreaming, som mødes 2 gange årligt. Og er repræsenteret i Kommissionens rådgivende komite for ligestilling, det såkaldte Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men.

Udover dette har Europa-Parlamentet siden 1984 haft et permanent udvalg om ligestilling og kvinders rettigheder (FEMM).

EIGE er EU’s ligestillingsinstitut, der skal bistå landene med råd og vejledning til deres ligestillingsarbejde samt skabe debat i EU for at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd.

Europarådet

Europarådet er et resultat af efterkrigstidens bestræbelser på at mindske de europæiske nationalstaters rivalisering og indbyrdes konflikter. Siden oprettelsen i 1949 har Europarådets kerneværdier været demokrati, retsstaten og respekten for menneskerettigheder. Europarådet har i dag 47 medlemsstater, hvoraf de 28 er med i EU.

Ligestilling mellem kvinder og mænd er et af Europarådets indsatsområder. Rådet arbejder i den sammenhæng på at fremme ligestilling i alle samfundsforhold, herunder også bekæmpelse af kønsstereotyper, sexisme og vold mod kvinder.

Europarådet vedtog i 2012 det fireårige Transversal Programme on Gender Equality for at forbedre synligheden og virkningen af Rådets arbejde med kønsligestilling i de enkelte medlemsstater.

Ligestillingsarbejdet udføres i regi af en Gender Equality Commission, der består af repræsentanter fra 16 medlemsstater. Danmark er ikke medlem af kommissionen, men derimod i netværket af Focal Points on Gender Equality.

Danmark har undertegnet og/eller ratificeret de fleste af Europarådets konventioner, senest Konventionen om bekæmpelse af vold mod kvinder (Istanbulkonventionen).

Yderligere information

Læs mere om EU og ligestilling hos Beskæftigelsesministeriet

Strategien for EU's årlige rapporter om status for ligestilling mellem kvinder og mænd (ec.europa.eu)

Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men

Europa-Parlamentet

EIGE

Mere om ligestillingsarbejdet, der udføres af The Gender Equality Commission (coe.int)