Lige muligheder i uddannelse, arbejde og familien

Alle mennesker uanset køn skal have samme muligheder for at udfolde sig og leve det liv, de ønsker – uanset om det er i forhold til uddannelse, i arbejdslivet eller i familielivet.

Mindre kønsopdelte uddannelser

I Danmark har både kvinder og mænd et højt uddannelsesniveau. Men der er fortsat store forskelle på, hvilke uddannelser og uddannelsesretninger de vælger. Det kønsopdelte uddannelsesvalg kan betyde, at den enkelte unge begrænses i sine valg og at virksomheder får sværere ved at få kvalificeret arbejdskraft, hvilket i sidste ende går ud over samfundets velstand og velfærd

I dag er størstedelen af eleverne på gymnasierne piger, mens størstedelen på erhvervsuddannelserne er drenge. Drenge udgør kun ca. hver syvende ansøger til fag på erhvervsuddannelserne inden for omsorg, sundhed og pædagogik, mens piger kun udgør ca. hver tyvende ansøger til fag inden for teknologi, byggeri og transport. Danmark er blandt de lande, der klarer sig dårligst, når det kommer til en lige kønsfordeling på erhvervsuddannelserne.

Unge kvinder føler mere pres

Unge kvinder oplever et større pres i forhold til at vælge uddannelse, er oftere stressede og oplever i højere grad et præstationspres. Derudover tyder det på, at folkeskolen kun i begrænset omfang formår at give børn og unge viden om egen sundhed og trivsel og om samspillet mellem køn, krop og seksualitet.

Der er behov for, at bl.a. uddannelsesinstitutionerne i højere grad arbejder med, hvordan de kan fremme en mere lige kønsfordeling, at alle unge trives i uddannelsessystemet og at viden om køn, seksualitet og ligestilling styrkes.

Fakta

  • I 2019 var 57 pct. af de optagne studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner kvinder.
  • Kvinder udgør i 2019 32 pct. af de optagne på STEMuddannelserne Det er en fremgang på 1 procentpoint i forhold til 2018.
  • Danmark har den femtedårligste placering i forhold til kønsfordelingen på erhvervsuddannelserne i OECD. Hver gang 100 mænd i alderen 15-24 vælger en erhvervsfaglig uddannelse, er der kun 62 kvinder, der gør det samme.
  • På erhvervsuddannelserne er 95 pct. af eleverne på hovedområdet ”Teknologi, byggeri og transport” drenge, mens 87 pct. af eleverne på ”Omsorg, sundhed og pædagogik” er piger.
  • 74 pct. af eleverne på det tekniske gymnasium (htx) er drenge, mens der er 62 pct. piger på det almene gymnasium (stx) og 65 pct. piger på hf.
  • 52 pct. af piger i 9. klasse er helt eller nærmest enige i, at de føler et stort pres med hensyn til at starte på en ungdomsuddannelse, mens det kun gælder 28 pct. af drengene.