Ligestillingsredegørelser

Efter ligestillingsloven skal alle kommuner, regioner, ministerier og statslige institutioner med 50 eller flere ansatte indberette en ligestillingsredegørelse til ligestillingsministeren hvert tredje år.

I ligestillingsredegørelserne skal der redegøres for målsætninger og initiativer til at fremme ligestillingen mellem kønnene, blandt andet inden for de fagområder og kerneydelser, som vedrører borgere, og på personaleområdet.

Formål

Formålet med ligestillingsredegørelserne og ligestillingsrapporterne er at informere borgere, organisationer, politikere og andre interesserede om de offentlige myndigheders arbejde for at fremme ligestilling mellem kønnene.

Samtidig giver de ligestillingsministeren mulighed for at monitorere udviklingen og følge op på, at forpligtelserne i ligestillingsloven overholdes.

Endelig er redegørelserne og rapporterne med til at sikre erfarings- og videndeling myndighederne imellem.