Klagemuligheder

Hvis du mener, at du er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika, kan du klage til domstolene eller Ligebehandlingsnævnet.

Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt nævn, der træffer afgørelse i sager om forskelsbehandling om blandt andet køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika.

Nævnet kan tilkende godtgørelser for overtrædelse af lovgivningen på samme måde, som domstolene kan.

Institut for Menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder er Danmarks nationale ligebehandlingsorgan for køn.

Instituttet bistår blandt andet bistå ofre for forskelsbehandling pga. køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika med at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder.

Derudover skal Instituttet foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling, offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.