Diversitets- og ligestillingspolitik i departementet

Diversitet og ligestilling giver værdi. Både for de resultater, vi skaber, og for det fællesskab, vi har. Det tror vi på i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Vi vil være en arbejdsplads, hvor vi har reelt lige muligheder for at udfolde vores potentiale – uanset hvem, vi er, og vi vil være en arbejdsplads, som er præget af en inkluderende kultur. Det er i tråd med vores værdier: Enkelt, ordentligt og sammen. Derfor skal denne politik fremme diversitet, ligestilling og inklusion.

Fem veje mod at fremme diversitet, ligestilling og inklusion

Vi arbejder med data, ubevidste bias, kommunikation, rekruttering og karriere for at fremme diversitet og ligestilling i departementet.

Data

Vi starter med data på kønsfordeling og alder. Vi kortlægger og monitorerer kønsfordeling i departementet, i rekrutteringer, i forfremmelse og løn, og vi spørger medarbejderne til deres oplevelse af lige muligheder. Vi monitorerer for at evaluere – og eventuelt justere – indsatsen. På den måde er politikken dynamisk.

Vi vil forankre arbejdet med diversitet og ligestilling bredt i organisationen for at fastholde fokus. Derfor drøfter vi arbejdet og balancerne med cheferne og med medarbejderrepræsentanterne i Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget (SAU).  

Ubevidste bias

Vi vil øge bevidstheden om ubevidste bias og arbejde for at ruste både chefer og medarbejdere til at skærpe bevidstheden om bias.

Vi søger faglig inspiration og deler information om diversitet i organisationen.

Kommunikation

Vi kommunikerer åbent internt og eksternt om vores ambition om diversitet i departementet. Vi tilstræber, at kommunikationen i og om departementet er præget af diversitet, så fx både kvinder og mænd, forskellige aldersgrupper og etniciteter repræsenterer departementet internt og eksternt. Det gælder både i tekst og billeder, ved oplæg, større møder mv. 

Rekruttering

Vi har diversitet og ligestilling for øje, når vi rekrutterer. Overordnet har vi i dag et departement i nogenlunde kønsbalance, men kønsfordelingen er forskellig fra kontor til kontor. Derfor har vi især fokus på det lokale og den konkrete rekrutteringssituation.

Karriere

Vi arbejder for, at karrieremuligheder er uafhængige af, hvem du er. Vi har fx blik for, at alle medarbejdere får mulighed for at udvikle sig, tage ansvar og prøv kræfter med forskellige typer af opgaver.